2-ЖЖ ТКЖО Түркістан 6 дәрежелі кәбіл-дәнекерлеуші/Кабельщик- спайщик 6Р Группа по обслуживанию и выполнению ППР и текущего ремонта на медных кабельных линиях КЦ ЦТО МС-2 Туркестан ЮК ДЭСД, Объединение «Дивизион «Сеть», ЦТОМС-2 г.Туркестан 39 views

Должностные обязанности: 1) бұзылымды жою бойынша оперативтік шараларды қамтамасыз ету (бизнес тапсырыскерлері, VIP, ADSL абоненттері, жалға алынған арналар, қуатты құрылымдар мен апатты қызметтер
2) ТК қызметін қосу кезінде соңғы милге ұсынылған талапқа және абоненттің статусқа сәйкестігін қатаң сақтау
3) желілік байланыс құрылыстарына алдын алу және жөндеу жұмыстарын жүргізу;
4) Техникалық есепке алу және төлқұжаттау қызметіне (әрі қарай ТЕАжТҚ) желілердегі барлық өзгерістер туралы КРОСС қызметкерлері арқылы ақпаратты беру (АИСТУ «Спутник» ДБ актуалдандыру үшін) ;
5) Қазақтелеком АҚ абоненттік қатынау желісінде бұзылымды жою процессі регламентін” сақтау;
6) өзіне бекітілген учаскеде жұмыстардың сапалы және соңғы милге дейін уақтылы орындалуын қамтамасыз ету;
7) абоненттік құрылғылардың бұзылу себептерін талдау және учаске басшылығымен бірлесіп алдын алу шараларын қабылдау;
8) құрал-саймандарды жарамды жағдайда ұстау;
9) қосу/ауыстырып қосу нарядтары бойынша МСАҚ,ТШ/ОТШ-да кросс жұмыстарын орындау;
10) желілік құрылыстардың сақталуын техникалық қадағалау, қорғау аймақтарындағы телекоммуникация желілерінің сақталуына;
1) обеспечение оперативных мер по устранению повреждений (VIP абонентов, IP TV, SIP-телефонии, бизнес клиентов, абонентов ШПД, ADSL, ВПЛ, силовых структур и аварийных служб);
2) При подключение услуг ТК строго соблюдать требования предъявляемые к последней миле и к статусу абонента..
3) проведение предупредительных и ремонтных работ на линейных сооружениях связи;
4) передача в СТУиП через работника КРОСС информации обо всех изменениях на сети (для актуализации БД ГИС SmallWorld PNI и АИСТУ «Спутник»);
5) соблюдать «Регламент процесса устранения повреждений на сети абонентского доступа АО «Казахтелеком»»;
6) обеспечивать выполнение работ на закрепленном участке качественно, своевременно в контрольные сроки устранение повреждений (до последний мил);
7) анализировать причины повреждений абонентских устройств и совместно с руководством участков принимать меры к их предотвращению;
8) Содержать в исправном состоянии инструменты;
9) выполнение кроссировочных работ на РШ/ОРШ,МСАД по нарядам на подключение/переключение;
10) Обеспечение сохранности сетей телекоммуникаций в охранных зонах;

Требуемые навыки: 1) сыйымдылығы 300-ден 600 жұпқа дейінгі ҚТЖ және АТЖ қалааралық кәбілдерді, сондай-ақ тарату жүйелерінің тығыздау кәбілдерін жөндеу және техникалық күтім жасау;
2) кәбілдік желілердің ағымдағы жөндеу және кәбілдік бұзылымдарды жою жұмыстарын орындау;
3) кәбілдік құрылғылардың соңғы қоректендіру, кәбілдерді құрастыру және төсеу ережелерін білу;
4) өзіне бекітілген телімдегі кәбілдік құрылыстардың орналасқан жерін және олардың техникалық жағдайын білу;
5) кәбілдік бұзылымдарды жоюдың бақылау мерзімдерін және кәбілді құрастыру жұмыстарына жұмсалатын материалдардың шығынын білу;

1) техническое обслуживание и ремонт междугородных кабелей ГТС и СТС емкостью свыше 300 до 600 пар;
2) выполнение работ по устранению кабельных повреждений и текущему ремонту кабельных линий;
3) правила прокладки и монтажа кабелей и зарядки оконечных кабельных устройств;
4) местонахождение кабельных сооружений на закреплённом участке и их техническое состояние;
5) контрольные сроки на устранение кабельных повреждений и нормы расхода материалов на кабельно-монтажные работы;
6) знать «Правила приемки в эксплуатацию линейных сооружений местных (ГТС и СТС) и зоновых сетей телекоммуникаций»;

Основное образование: ортадан кейінгі білімі/орта техникалық білімі, кәсіби техникалық білімі болуы тиіс, еңбек өтіліне талап қойылмайды. после среднее образование/среднее техническое и профессиональное образование по соответствующей специальности (квалификации) без предъявления требований к стажу работы.

Примечания к требованиям по стажу: еңбек өтіліне талап қойылмайды. без предъявления требований к стажу работ

Описание необходимых личных компетенций: Тәртіптілік, тіл тапқыштық, дербес жауапкершілік, жеделділік, кәсіпқойлық, оқуға және дамуға қабілеттілік, ұйымдастырушылық қабілеттер, күйзеліске төзімділік. Дисциплинированность, коммуникабельность, персональная ответственность, оперативность, профессионализм, способность к обучению и развитию, организаторские способности, стрессоустойчивость.

Откликнуться