2-ЖЖ ТКЖО Түркістан Кентау ЖТЦ 6Р желілік электр байланыс кұралдарының 6 -дәрежелі электромонтеры/Электромонтер линейных сооружений электросвязи Р6 Кентауский ЛТЦ ЦТО МС-2 (Туркестан) ЮК ДЭСД, Объединение «Дивизион «Сеть», ЦТОМС-2 г.Туркестан 42 views

Должностные обязанности: 1) ISDN аппаратурасын, КЖҚ жабдығын, CDMA WLL және Wi-Max радиоқатынау жабдығын пайдалану және техникалық күтім жасау;
2) ТК қызметін қосу кезінде соѕєы милге ўсынылєан талапқа және абоненттің статусқа сәйкестігін қатаң сақтау
3) Қазақтелеком» АҚ үдеріс тәртіптемелерін және басқа да ішкі құжаттарын (бөлімше қызметінің бағыты бойынша) уақытылы және нақты орындау;
4) бұзылымдарды уақтылы жою жұмыстарын ұйымдастыруды қамтамасыз ету және уақтылы орындалмаған, сапасыз жойылған бұзылымдардын себебінен қайталап түскен тапсырыстарды талдап, нақтылау, жұмыстарын атқару, филиалдағы қолданыстағы прейскурантқа сәйкес, ақылы қызметтер туралы клиенттерге хабарлау;
5) «Қазақтелеком» АҚ-ның абоненттік қатынау желісінде бұзылымдарды жою процесі регламентін орындауын сақтау және қадағалау;
6) тапсырыстарды ресімдеу және материалдарды үлестіру, жабдықтар жөнінде ақпараттардың ТЖЕ ға дұрыс және уақытылы енгізілуіне жауапты;
7) техникалық қызметкерлердің жұмысын үйлестіру және бақылау;
8) iD Net, IPTV, ID Phone, IP VPN және Megaline қызметтері бойынша бұзылымдарды, ақауларды уақтылы және сапалы орындалуын бақылау;
9) КБ, СОВ және қайталап түскен өтінімдерді және бірнеше рет қайталанып түскен үндеулерді, талдау және қадағалау;
10) қосу/ауыстырып қосу нарядтары бойынша МСАҚ,ТШ/ОТШ-да кросс жұмыстарын орындау;
1) осуществление эксплуатации и технического обслуживания аппаратуры ISDN, оборудование ШПД, радиодоступа CDMA WLL и Wi-Max;
2) При подключение услуг ТК строго соблюдать требования предъявляемые к последней миле и к статусу абонента.
3) своевременное и точное исполнение регламентов процессов и других распорядительных и внутренних документов АО «Казахтелеком» (по вопросам деятельности подразделения);
4) обеспечение организации работ по своевременному устранению повреждений а так же проводить анализ по устраненным заявкам и в случае выявления некачественного устранения повреждения и допущения повторных обращений проводить корректирующие действия, информирование клиентов о стоимости услуг в соответствии с действующим в филиале прейскурантом;
5) соблюдать и контролировать «Регламента процесса устранения повреждений на сети абонентского доступа АО «Казахтелеком»;
6) оформление заявок и распределение материалов, несет ответственность за своевременность и достоверность ввода данных по оборудованию в УТО;
7) координация и контроль работ технического персонала;
8) контроль за качественное и своесременное устранение повреждения по услугам iD Net, IPTV, ID Phone, IP VPN и Megaline;
9) контроль и анализ повторных заявок и неоднократных обращений, ОС и СОВ;
10) выполнение кроссировочных работ на РШ/ОРШ,МСАД по нарядам на подключение/переключение;

Требуемые навыки: 1) байланыс желілеріне техникалық қызмет көрсету және қолдану әдістері;
2) абоненттік құрылғылардың жұмыс тәртібі (ADSL-модемі, NT, STB, дербес компьютерлер, фильтрлер ж.т.б);
3) байланыс желілеріне жұмысы жөнінде басты техникалық сипаттамалары;
4) дербес компьютермен және цифрлық желі жолдарын өлшеу құралдарымен жұмыс жасау;
5) жұмыс жасау барысында қолданылтын жаңа технологиярдың жұмыс тәртібін және техннологиялық процессін қолдайтын компанияның нормативтік құжаттары мен нормативті құқылы актілерін.
1) методы технического обслуживания и эксплуатации цифровых линий связи;
2) принципы работы абонентского оконечного оборудования (ADSL-модемов, NT, STB, компьютеров, телефонных розеток, фильтров и т.п.);
3) основные технические характеристики работы цифровых линий связи;
4) работу с компьютером и инструментами измерений цифровых линий связи;
5 принципы работы новых технологий, применяемых в области деятельности, нормативные правовые акты и распорядительные документы.

Основное образование: ортадан кейінгі білімі/орта техникалық білімі, кәсіби техникалық білімі болуы тиіс, еңбек өтіліне талап қойылмайды. после среднее образование/среднее техническое и профессиональное образование по соответствующей специальности (квалификации) без предъявления требований к стажу работы.

Примечания к требованиям по стажу: еңбек өтіліне талап қойылмайды. без предъявления требований к стажу работ

Описание необходимых личных компетенций: Тәртіптілік, тіл тапқыштық, дербес жауапкершілік, жеделділік, кәсіпқойлық, оқуға және дамуға қабілеттілік, ұйымдастырушылық қабілеттер, күйзеліске төзімділік. Дисциплинированность, коммуникабельность, персональная ответственность, оперативность, профессионализм, способность к обучению и развитию, организаторские способности, стрессоустойчивость.

Откликнуться