кабельщик-спайщик 6 разряда линейно-технической бригады №2/6-разрядты кабельші-дәнекерлеушінің , Объединение «Дивизион «Сеть», Абайский Линейно-технический цех 50 views

Должностные обязанности:
р-с Жұмыстардың атаулары Кезеңділігі мен орындалу мен мерзімі
1 Бекітілген учаскеде желілік-кабельдік құрылыстардың және абоненттік пункттердің шеткі құрылғыларының зақымдануларын жою белгіленген бақылау мерзімінде.
2 Учаскедегі бүлінулер туралы өтінімдерді қабылдау және нарядқа жазу үшін жөндеу бюросымен телефон байланысын мерзімді ұстау. сағатына кемінде бір рет
3 Абоненттің пошта жәшігіне хабарламаны толтыру және түсіру, хабарламаның екінші данасын жөндеу бюросына (КРОСС)беру Қажеттілік бойынша
4 Абоненттік пункттердің желілік-кабельдік құрылыстарына алдын ала тексеру жүргізу, техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жүргізу бекітілген жоспарға сәйкес
5 Учаскеде басқа кәбілші-дәнекерлеушілер қызмет көрсеткен жаңадан жабдықталған абоненттік пункттер мен жөндеу жұмыстарын қабылдау Қажеттілік бойынша
6 Қажетті жұмыс құжаттарын толтыру және электромеханикке уақытылы тапсыру Уақытылы
7 Кәсібі мен жұмыс түрлеріне байланысты қауіпсіздік және еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықты орындау Тұрақты
8 Тікелей басшысының нұсқауларын, өкімдері мен тапсырмаларын мүлтіксіз орындау. Тұрақты
9 Еңбек және атқарушылық тәртіпті сақтау. Тұрақты
10 ЖДБ -да БМЖ жұмыс қалпында ұстау және жақсарту бойынша іс-шараларға қатысу Қажеттілік бойынша
11 Өндірістік-техникалық оқу сабақтарына қатысу және әдебиеттерді өз бетімен оқып-үйрену көмегімен біліктілігін арттыру. ЖТО бекітілген жоспарына сәйкес
12 Еңбек қызметі үдерісінде оған мәлім болған, мемлекеттік құпияларға, қызметтік ақпаратқа, сондай-ақ коммерциялық және заңмен қорғалатын басқа да құпияларға жататын мәліметтерді (сонымен қатар құжаттар) сақтау. Тұрақты
13 Қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және өндірістік санитария ережелерін сақтау және орындау Тұрақты
14 Жұмыс жүргізу кезіндегі бұзушылықтар туралы басшылыққа уақытында хабарлау; нормативтік-тәртіптемелеуші құжат талаптарын бұза отырып орындалған жұмыстарды тоқтату туралы мәселені басшылықпен бірлесіп шешу; Уақытылы
15 Жұмыс өндірісіне жіберілген материалдарды дұрыс жұмсау; Тұрақты
16 Құрал-саймандарды, аспаптар мен жабдықтарды жарамды күйде ұстау; Тұрақты
17 Өлшеу құралдарының көмегімен кабельдің зақымдануы мен трассаларын, кабельдің жату тереңдігін анықтау; Қажеттілік бойынша
18 Бекітілген учаскедегі тарату шкафтарының, құдықтардың және кәбіл жәшіктерінің құлыптарға жабылуын және телефон желісі басшылығының рұқсатынсыз жұмыстар жүргізілмеуін қадағалау; Тұрақты

п-п Наименование работ Периодичность и срок исполнения
1 Устранять повреждения на кабельных сооружениях сети абонентского доступа (далее – сети АД) в соответствии с Инструкцией по устранению повреждений на сети АД и требованиями Регламента процесса устранения повреждений на сети АД Постоянно
2 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт городских кабелей емкостью до 2400 пар, монтаж телефонных кабелей емкостью свыше 600 пар. Проводить работы по реконструкции кабельных линий связи. Участвовать в проведении работ по симметрированию кабелей, в работах по обслуживанию волоконно-оптических кабелей. Выполнять электрические измерения на волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) Постоянно
3 Осуществлять руководство над кабельщиками-спайщиками, выполняющими все виды работ по обслуживанию, текущему ремонту городских кабелей Постоянно
4 Участвовать в приемке в эксплуатацию линейно-кабельных сооружений Постоянно
5 Выполнять текущий ремонт и планово-профилактические работы на закрепленном участке Постоянно
6 Предоставлять данные для разработки плана текущего и капитального ремонта по закрепленному участку Постоянно
7 Осуществлять ежедневный контроль за содержанием кабельных шахт, магистральных линий под постоянным избыточным воздушным давлением Постоянно
8 Участвовать в выполнении мероприятий по охране линий связи Постоянно
9 Выполнять срочные внеплановые задания на сети по указанию непосредственного руководителя Постоянно
10 Постоянно повышать свою квалификацию Постоянно
11 Соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплины Постоянно
12 Соблюдать требования и меры Б и ОТ. Обязанности по безопасности и охране труда определены отдельной должностной инструкцией по Б и ОТ кабельщика-спайщика Постоянно

Знание языков: Русский (Родной );

Откликнуться