ЖЖ ТКЖО-2 Түркістан Отырар ЖТУ станциялық жабдықтарының 6 дәрежелі/электромонтер 6 разряда ст.оборудования телефонный связи Отрарского ЛТУ ЦТО МС-2 Туркестан ЮК ДЭСД, Объединение «Дивизион «Сеть», ЦТОМС-2 г.Туркестан 55 views

Должностные обязанности: 1) «Қазақтелеком» АҚ-ның абоненттік қатынау желісінде бұзылымдарды жою процесі регламентін орындауын сақтау және қадағалау;
2) ТК қызметін қосу кезінде соңғы милге ұсынылған талапқа және абоненттің статусқа сәйкестігін қатаң сақтау
3) «Қазақтелеком» АҚ абоненттік қатынау желісіндегі зақымдарды жою үдерісінің регламентіне сәйкес ТФ2/4 үлгісі бойынша және ауызша телефонмен бұзылымды жоюды тапсыру, телефон байланысының және КЖҚ қызметтерін бұзылымдары туралы ОЖБ-нан уақтылы өтінішті сапалы қабылдау, монтердың келу уақыттын абонентпен келісу ;
4) Телефония және КЖҚ бұзылымдарды уақтылы және сапалы жоюға бақылауды жүзеге асыру соңғы қосылу нүктесіне дейін (бизнес тапсырыскерлері, ETTH абоненттері, VIP абоненттері, SIP-телефония, IPTV, КЖҚ, ADSL абоненттері, жалға алынған арналар, қуатты құрылымдар мен апатты қызметтер);
5) АСР БиТТЛ бағдарламасындағы бұзылымдарды сынақтан өткізу арқылы жойылған ақауларды бақылау және қайта есептеуді жүргізу;
6) нарядтар бойынша жаңа қызметтерді және негізгі телефон аппараттарын орнатуға түскен жүктелімдерге сәйкес кросстау жұмыстарын орындау, ТЖДО, ЗТҚКО, ЖЖ ТКО,ТЕАжТҚ реестрлері бойынша нарядтарды қағаз және электронды түрде орындау: орнату, босату, телефон нөмірлерін ауыстырып қосу (жеке желі абоненттері, сыртқы мекеме абоненттері, бизнес клиенттер, VIP-клиенттер, ДКП клиенттері), ADSL-порттарды, «Пеленг» дабылқаққыштарын іске қосу,техникалық мәліметтерді ауыстыру (нөмірді ауыстырып қосу, РСМ-нан шешу);
7) АСР БиТТЛ-ге массалық өшіруді дер кезінде тіркеу;
8) массалық өшіруді, үзіліс уақыты мен қайта қосу уақытын дер кезінде жауапты қызметтерге/бөлімшелерге хабарлау;
9) Техникалық есепке алу және төлқұжаттау қызметіне (бұдан әрі-ТЕАжҚҚ) желілердегі барлық техникалық өзгерістер туралы ақпаратты уақтылы беру және бақылау (АИСТУ «Спутник» ДБ актуалдандыру үшін).
10) бекітілген кестеге сәйкес кросс жабдықтарына профилактикалық жұмыс жүргізу;
11) Қоғамның ішкі және басқа да өкімгерлік құжаттарын және тәртіптеме процесстерінің мерзімінде және нақты орындалуы (бөлімшелер қызметтері мәселелері бойынша);
12) Қайталап түскен өтінімдерді және бірнеше рет қайталанып түскен үндеулерді тұрақты бақылауға алып, дер кезінде шара қолданып, олардың азаюын қадағалау.
13) қосу/ауыстырып қосу нарядтары бойынша МСАҚ ТШ/ОТШ-да кросс жұмыстарын орындау;
1) соблюдение и контроль «Регламента процесса устранения повреждений на сети абонентского доступа АО «Казахтелеком»;
2) своевременный приём заявлений из ЦБР о неисправном действии телефонной связи и услуг ШПД, качественное тестирование,согласование с абонентом времени явки монтера и выдача на устранение повреждения по форме ТФ2/4 и устно по телефону;
3) При подключение услуг ТК строго соблюдать требования предъявляемые к последней миле и к статусу абонента.
4) контроль устранённых повреждений путём тестирования, своевременное закрытие заявок в программе АСР БиТТЛ и выставление признака перерасчета;
5) выполнение кроссировочных работ согласно нарядам на установку основных телефонных аппаратов и новых услуг и отработка нарядов, реестров в бумажном и электронном виде: установка, снятие, замена телефонных номеров (физических абонентов, юридических абонентов, бизнес клиентов, VIP-клиентов, клиентов ДКП), подключение ADSL-портов, замена технических данных (перенос, переключение, снятие с PCM);
6) своевременная регистрация в АСР БиТТЛ массовых отключений;
7) своевременно оповещать ответственные службы/подразделения, абонентов о массовом отключении, продолжительности перерывов связи и сроках ее восстановления;
8) контроль и своевременная передача в СТУиП информации обо всех изменениях технических данных на сети(для актуализации БД ГИС SmallWorld PNI и АИСТУ «Спутник») ;
9) проведение профилактических работ кроссового оборудования, согласно утверждённого графика;
10) контроль своевременного и точного исполнения регламентов процессов и других распорядительных и внутренних документов Общества(по вопросам деятельности подразделения);
11) взять на контроль, принять меры по уменьшению повторных заявок и неоднократных обращений;
12) выполнение корссировочных работ наРШ/ОРШ,МСАД по нарядам на подключение/переключение;
13) осуществлять контроль за соблюдением всех инструкций, правил и норм по ОТ, ТБ и ПБ:

Требуемые навыки: 1. желілердің құрылу принциптерін, кросс жабдықтарын
2. функционалдық міндеттерін орындауға қажетті регламенттік құжаттарын білуі тиіс;
3) “Қазақтелеком” АҚ біріктірілген менеджмент жүйесінің құжаттарын;
4) «Қазақтелеком» АҚ сапа, қоршаған ортаны қорғау, кәсіптік денсаулық және еңбек қауіпсіздігі саласындағы саясатын.
1. принципы построения сетей, оборудования кросса
2. нормативно регламентирующих документов,
3. объем необходимом для выполнения функциональных обязанностей;
4. документы интегрированной системы менеджмента АО «Казахтелеком»;
5. политику АО «Казахтелеком» в области качества, охраны окружающей среды, профессионального здоровья и безопасности труда.

Основное образование: ортадан кейінгі білімі/орта техникалық білімі, кәсіби техникалық білімі болуы тиіс, еңбек өтіліне талап қойылмайды. после среднее образование/среднее техническое и профессиональное образование по соответствующей специальности (квалификации) без предъявления требований к стажу работы.

Примечания к требованиям по стажу: еңбек өтіліне талап қойылмайды. без предъявления требований к стажу работ

Описание необходимых личных компетенций: Тәртіптілік, тіл тапқыштық, дербес жауапкершілік, жеделділік, кәсіпқойлық, оқуға және дамуға қабілеттілік, ұйымдастырушылық қабілеттер, күйзеліске төзімділік. Дисциплинированность, коммуникабельность, персональная ответственность, оперативность, профессионализм, способность к обучению и развитию, организаторские способности, стрессоустойчивость.

Откликнуться